Regulamin

Regulamin rezerwacji i wynajmu Apartamentów Explorer Piotr Zesiuk

§1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie apartamentu. Regulamin jest integralną częścią umowy, a do jej zawarcia dochodzi poprzez:
  • dokonanie rezerwacji,
  • zapłatę zaliczki,
  • zapłatę całej kwoty za pobyt w apartamencie.
 2. Dokonując rezerwacji osoba rezerwująca świadomie akceptuje warunki Regulaminu, który obowiązuje wszystkich Gości przebywających w apartamencie. Regulamin dostępny jest na stronie www.cityquality.pl.

§2

DOBA HOTELOWA

 1. Doba hotelowa zaczyna się o 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o 12:00 w dniu następnym. W przypadku chęci wcześniejszego zameldowania lub późniejszego wymeldowania, należy wcześniej uzgodnić taką możliwość z obsługą, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny. Prośby będą realizowane w zależności od dostępności konkretnego mieszkania. Pozostanie w apartamencie lub pozostawienie rzeczy osobistych po 12:00 w dniu wymeldowania bez uprzedniego uzgodnienia z obsługą traktowane będzie jako przedłużenie pobytu o jedną dobę hotelową.

 

§3

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Przekazanie kluczy następuje tylko i wyłącznie pod adresem wynajmowanego apartamentu, po wcześniejszym umówieniu się z obsługą.
 2. W celu umówienia się po odbiór kluczy, Gość przed przyjazdem ma obowiązek skontaktować się z obsługą apartamentu drogą elektroniczną pod adresem team@cityquality.pl lub telefonicznie pod numerem +48 501 011 011.
 3. Podczas zameldowania, Gość apartamentu musi okazać pracownikowi obsługi ważny dokument wraz ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W razie odmowy, pracownik obsługi ma obowiązek odmowy wydania kluczy.
 4. Pracownik obsługi nie wyda kluczy do mieszkania Gościowi, który będzie pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Gość, który dokonał rezerwacji, uiścił opłatę, a także rozpoczął pobyt w apartamencie, akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać przepisy zawarte w Regulaminie.
 6. Od 22:00 do 7:00 w apartamencie mogą przebywać tylko osoby zgłoszone podczas dokonania rezerwacji. Natomiast osoby niezgłoszone podczas rezerwacji mogą przebywać w nim w pozostałych godzinach.
 7. Gość najmujący apartament wyraża zgodę na odpłatne dokwaterowanie osób przebywających w mieszkaniu po 22:00, których obecność nie została zgłoszona podczas rejestracji. Dokwaterowanie każdej kolejnej osoby nastąpi według aktualnej ceny wynajmu apartamentu podzielonej przez maksymalną ilość osób, dla których jest on dostępny.
 8. Firma Explorer Piotr Zesiuk ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu.
 9. Firma Explorer Piotr Zesiuk, podczas zameldowania Gościa zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania kaucji gotówkowej w wysokości 500 zł.
 10. Gość, który nie odwoła rezerwacji na 72 h przed rozpoczęciem doby hotelowej właściwego dnia pobytu lub nie pojawi się na miejscu w zaplanowanym terminie w apartamencie, zostanie obciążony opłatą o równowartości 100% pierwszej doby.
 11. Gość, który rezygnuje z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, nie otrzyma zwrotu pieniędzy za dobę hotelową. Gość może zmienić termin rezerwacji lub wynajęty apartament najpóźniej na 72 h przed rozpoczęciem doby hotelowej.
 12. Apartament można zarezerwować on-line, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  Rezerwacja on-line odbywa się na stronie www.cityquality.pl lub za pośrednictwem dowolnego pośrednika współpracującego z firmą Explorer Piotr Zesiuk.
  Po zaakceptowaniu warunków, wysłany zostanie e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.
  Rezerwacji drogą elektroniczną można dokonać wysyłając zapytanie o dostępność na adres team@cityquality.pl lub za pomocą formularza na stronie www.cityquality.pl.
  Następnie pracownik obsługi poinformuje Gościa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o ewentualnej możliwości dokonania rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji wysłanie zostanie na podany adres e-mail.
 13. Rezerwacja telefoniczna odbywa się pod numerem +48 501 011 011. Po sprawdzeniu dostępności apartamentu, pracownik poinformuje o możliwości dokonania rezerwacji. Potwierdzenie dokonanej rezerwacji Gość otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyjątkiem jest oferta LAST MINUTE, gdzie potwierdzenie możliwe jest za pomocą wiadomości SMS lub telefonicznie. Wysłana wiadomość lub wyraźna informacja ustna spowodują, że rezerwacja zostanie potwierdzona i wprowadzona do bazy danych.

§4

ZMIANA APARTAMENTU I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W wyjątkowych okolicznościach takich jak awaria budynku lub samego apartamentu, firma Explorer Piotr Zesiuk ma prawo zmienić apartament na taki sam lub o wyższym standardzie, za taką samą lub niższą cenę.
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli niezależnej od najemcy, firma Explorer Piotr Zesiuk ma prawo odstąpić od umowy najmu. Uprawnienie to obejmuje sytuacje, w których firma nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa Gościom lub ich majątkowi.
 3. W razie odstąpienia od umowy najmu w sytuacjach, o których mowa powyżej w ust. 2, wpłacona przez Gościa kwota zostanie niezwłocznie zwrócona. Firma Explorer Piotr Zesiuk zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty należnej za dotychczas spędzony czas w apartamencie.

§5

PŁATNOŚĆ

 1. Opłaty za pobyt można dokonać:
  • gotówką lub kartą – przy odbiorze kluczy w dniu zameldowania,
  • przelewem na rachunek bankowy firmy Explorer Piotr Zesiuk – najpóźniej na 48h przed rozpoczęciem doby hotelowej. Jeśli płatność nie zostanie potwierdzona na rachunku bankowym, Gość musi przesłać potwierdzenie dokonania przelewu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • za pomocą systemu PayU.
 2. Na specjalne życzenie Gościa, firma Explorer Piotr Zesiuk wystawia faktury VAT. O chęci otrzymania FV należy poinformować podczas dokonywania rejestracji, a najpóźniej w momencie dokonywania płatności za pobyt. W innym przypadku, potwierdzeniem zapłaty będzie paragon fiskalny.

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się w wynajmowanym apartamencie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku działań dzieci. Gość ponosi również pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych znajdujących się w apartamencie, powstałe z jego winy lub innych odwiedzających. Firma Explorer Piotr Zesiuk ma prawo obciążyć kartę kredytową Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 2. W razie naruszenia postanowień Regulaminu, firma Explorer Piotr Zesiuk ma prawo odmówić świadczenia usług osobie, która go narusza. Gość, który naruszył Regulamin powinien kolejno:
  • niezwłocznie zastosować się do żądań firmy Explorer Piotr Zesiuk,
  • uregulować należności za dotychczasowe świadczenia,
  • zapłacić za ewentualne zniszczenia,
  • opuścić apartament.
 3. Każdy Gość opuszczający apartament zobowiązany jest ze względów bezpieczeństwa:
  • wyłączyć telewizor,
  • zgasić światło,
  • zakręcić krany,
  • zamknąć okna,
  • zamknąć drzwi wejściowe na klucz,
  • przechowywać klucze wejściowe w taki sposób, aby osoby postronne nie miały do nich dostępu.
 4. Za zgubienie lub przetrzymywanie kluczy do mieszkania, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 200 PLN.
 5. W każdym apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz organizacji imprez. Za jej organizację przewidywana jest kara w wysokości 500 PLN. Firma Explorer Piotr Zesiuk może zażądać natychmiastowego opuszczenia apartamentu bez zwrotu uiszczonej wcześniej opłaty.
 6. W każdym apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Gość, który złamie zakaz, wyraża zgodę na pokrycie kosztów rewitalizacji mieszkania w wysokości 1000 PLN.

§7

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste najemcy pozostawione w apartamencie, zostaną odesłane na wskazany przez Gościa adres – na jego koszt. Jeśli Gość nie wyrazi dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, zostaną one przechowane przez firmę Explorer Piotr Zesiuk na okres trzech miesięcy – na koszt Gościa. Po upływie tego czasu, przedmioty przejdą na własność firmy. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§8

CISZA NOCNA

 1. Cisza nocna w Apartamencie obowiązuje w godzinach 22:00-6:00. W tym czasie Goście i osoby korzystające z usług firmy Explorer Piotr Zesiuk są zobowiązane zachowywać się w taki sposób, aby w żaden sposób nie zakłócać spokoju innych użytkowników budynku.

§9

REKLAMACJE

 1. W przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, Gość ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje przyjmowane są osobiście przez pracownika obsługi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Przebywanie jakichkolwiek zwierząt w apartamentach jest całkowicie zakazane.
 2. Na terenie apartamentu istnieje całkowity zakaz przechowywania ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Ze względów bezpieczeństwa na terenie apartamentu zabrania się używania grzałek i innych urządzeń elektrycznych, które nie są elementem wyposażenia pomieszczeń. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Zabronione jest także używanie otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci, w tym zapalenie świeczek. Gość ma obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych.
 4. Gość nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu. Wyjątkiem jest nieznaczne przestawienie mebli i wyposażenia, w żaden sposób nienaruszające ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez firmę Explorer Piotr Zesiuk na potrzeby niezbędne do realizacji pobytu w Apartamencie i korzystania z pozostałych usług świadczonych przez firmę Explorer Piotr Zesiuk. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.